Årsrapportering

Folketrygdfondet skal legge til grunn størst mulig åpenhet i rapporteringen, men innenfor de rammer som settes av en forsvarlig gjennomføring av forvalteroppdraget.

Folketrygdfondets årsrapporter gir en samlet presentasjon både av forvaltningsstrategi og måten virksomheten er organisert på. I tråd med mandatetes krav blir det gitt oversikt over kostnader og fondsmidlenes verdiutvikling, verdiskaping i den operative forvaltningen og oversikt over relevant risiko i kapitalforvaltningen, herunder utnyttelse av mandatets rammer.

Samtidig med årsrapporten publiseres her på hjemmesiden:

  • Fullstendige porteføljeoversikter oppdatert per 31.12.
  • GIPS-rapport
  • Månedlige avkastningstall for Statens pensjonsfond Norge

Del: