Eierskap Forplikter

Denne årsrapporten viser med all tydelighet bredden og tyngden i eierskapsarbeidet vi i Folketrygdfondet utøver på vegne av fellesskapet.

Vi er største aksjonær i 6 selskaper og er blant de 3 største i 47. Vi har over 10 prosent eierandel i 8 selskaper. Vi sitter i 15 valgkomiteer og 3 bedriftsforsamlinger. Vi har gjennomført 252 dialogmøter både som aksjonær og kreditor og vi har stemt på 188 generalforsamlinger. I tillegg har vi hatt utstrakt korrespondanse med styrene i selskaper hvor vi ønsker forklaringer eller hvor vi stemmer imot styrets forslag. Vi har også publisert vår stemmegivning i god tid i forkant slik at vårt syn kommer klart fram også for andre investorer.

Eierskaps- og kreditorarbeidet vi utfører utgjør flere årsverk for oss, men det er ikke på dette feltet vi ønsker å kutte kostnader. Eierskapsarbeidet gjør oss til en bedre forvalter, og det gjør også våre selskaper bedre, i hvert fall er det ganske så entydig hva vi hører fra selskapene selv. Det ligger også en forventning til en stor eier om å delta. Dette er en rolle vi liker, og hvor vi har bygget kompetanse i vår organisasjon over tid.

Vi stiller krav til selskapene, og vi har forventninger. Forventningene gjør vi så tydelige som vi kan gjennom våre forventningsdokumenter. I 2020 reviderte vi dokumentene og intensiverte antall møter. Og vi ser at innsatsen nytter og at våre synspunkter blir lyttet til. I 2020 har vi fått understreket hvor viktig det er at selskapene har gjort gode risikovurderinger i sitt strategiarbeid, og at dette er godt integrert i hele virksomheten, ikke bare i risikostyringsenheten. Pandemi, hjemmekontor og nedstengning, hacker-angrep, grønt skifte og klimaendringer. Det har vært hektiske styremøter mange steder. Jobben som er gjort for å sikre at selskapet er mest mulig forberedt setter selskapet bedre i stand til å møte det som måtte komme.

Folketrygdfondet har bidratt til å hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen på flere måter. Vi har stilt med kapital i emisjoner i både aksjemarkedet og i obligasjonsmarkedet. Vi har gjennomført en motsyklisk investeringsstrategi hvor vi tilførte mye kapital til markedet når markedet falt. Vi har også fått ansvaret for å forvalte Statens obligasjonsfond. Vi er stolte av den jobben vi har gjort med dette fondet, og de resultatene vi har sett så langt.

Vi er heldige som investerer i Norden. Norden er et tilnærmet perfekt investeringsunivers. Vi har stabile politiske rammevilkår. Godt utdannet befolkning. Velfungerende markeder. Bred investorbase. Mange verdensledende selskaper. God innovasjonskraft. Og de nordiske landene utfyller hverandre godt. I 2020 var Danmark en av verdens beste børser, ledet an av selskaper innen fornybar energi, helse og farmasi. Vi håper å kunne fortsette å bygge videre på vår nordiske forvaltningsstrategi og på den måten skape verdier for fellesskapet. 2021 kan bare komme!

 

Last ned årsrapporten 2020 og les rapporten i sin helhet.

Del: