GOD AVKASTNING FOR AKSJER, MEN SVAK UTVIKLING FOR OBLIGASJONER

2021 var i liten grad preget av markedsuroen knyttet til covid-19-pandemien fra året før. Statens pensjonsfond Norge oppnådde en avkastning på 14,0 prosent og en meravkastning på 1,0 prosentpoeng.

TOTALPORTEFØLJEN

Kapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) økte i 2021 med 40,7 milliarder kroner til 333,0 mil- liarder kroner etter at forvaltningskostnadene på 170 millioner kroner er trukket fra. Avkastningen for 2021 ble 14,00 prosent for SPN (før fratrekk av forvaltningshonorar). Det var 0,97 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning.

I vår strategiske plan for forvaltningen av SPN har Folketrygdfondet beskrevet tre ulike hoved- strategier: aksjeforvaltning, renteforvaltning og avledede strategier. Aksjeforvaltningen bidro med 0,69 prosentpoeng til SPNs differanseavkast- ning, mens renteforvaltningen bidro med 0,26 prosentpoeng. Avledede strategier, i hovedsak verdipapirutlån og likviditetsforvaltning, ga et samlet bidrag til avkastningen til SPN på 0,02 prosentpoeng. Aksjeandelen til porteføljen og referanseindeksen har vært om lag like stor, og aktivaklasseallokering har derfor ikke vært en kilde til differanseavkastning i 2021.

Ved utgangen av 2021 var aksjeandelen i SPN 63,1 prosent. Gjennom året har aksjeandelen variert, og i perioden januar til mars ble det overført i alt 22,0 milliarder kroner fra aksjeporteføljen til renteporteføljen som følge av regelverket om tilbakevekting. Denne tilbakevektingen startet i desember 2020. Vedvarende oppgang i aksjemarkedet mens tilbakevektingen pågikk medførte at tilbakevektingen ble den største i kroner og nest største i prosent av SPNs kapital siden regelverket om tilbakevekting ble innført.
 
Forvaltningskostnadene for SPN på 170 millioner kroner i 2021 var noe opp fra 164 millioner kroner i 2020. Kostnadene målt i antall basispunkter ble 5,4, mens kostnadene var 6,3 basispunkter i 2020. I tabell 2 er kostnadene fordelt på de ulike hovedstrategiene basert på faktiske kostnader til systemer og ansatte, samt fordelingsnøkler.
 

Last ned årsrapporten 2021 og les artikkelen i sin helhet.

 

Del: