Negativ utvikling i markedene, men god meravkastning

2022 var preget av inflasjon, krig i Ukraina og økte energipriser. Statens pensjonsfond Norge oppnådde en negativ avkastning på 4,37 prosent og en meravkastning på 0,71 prosentpoeng.

TOTALPORTEFØLJEN

I 2022 ble kapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) redusert med 15 milliarder kroner til 318 milliarder kroner etter at forvaltningskostnadene på 183 millioner kroner er trukket  fra. Avkastningen for 2022 ble -4,37 prosent for SPN (før fratrekk av forvaltningshonorar). Det var 0,71 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens
avkastning.

I vår strategiske plan for forvaltningen av SPN har Folketrygdfondet beskrevet tre ulike hovedstrategier: aksjeforvaltning, renteforvaltning og avledede strategier. Aksjeforvaltningen bidro med 0,69 prosentpoeng til SPNs differanseavkastning, mens renteforvaltningen bidro med 0,02 prosentpoeng. Avledede strategier, i hovedsak verdipapirutlån og likviditetsforvaltning, ga et samlet bidrag til avkastningen til SPN på 0,02 prosentpoeng. Aksjeandelen til porteføljen og referanseindeksen har vært om lag like stor, og aktivaklasseallokering ga i 2022 et bidrag på -0,01 prosentpoeng.

Ved utgangen av 2022 var aksjeandelen i SPN 60,2 prosent. Gjennom året har aksjeandelen variert, og i perioden april til juni ble det overført i alt 15 milliarder kroner fra aksjeporteføljen til renteporteføljen som følge av regelverket om tilbakevekting. 

Forvaltningskostnadene for SPN på 183 millioner kroner i 2022 var noe opp fra 170 millioner kroner i 2021. Kostnadene målt i antall basispunkter ble 5,7, mot 5,4 basispunkter i 2021. Kostnadene er fordelt på de ulike hovedstrategiene basert på faktiske kostnader til systemer og ansatte, samt fordelingsnøkler.

 

Del: