GOD AVKASTNING I ET UROLIG ÅR

Markedsuroen knyttet til covid-19-pandemien førte til store svingninger i porteføljeverdiene i 2020. Statens pensjonsfond Norge oppnådde en avkastning på 8,8 prosent og en meravkastning på 0,9 prosentpoeng.

TOTALPORTEFØLJEN

Kapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) økte i 2020 med 23,5 milliarder kroner til 292,2  milliarder kroner etter at forvaltningskostnadene på 164 millioner kroner er trukket fra. Avkastningen  for 2020 ble 8,80 prosent for SPN (før fratrekk av forvaltningshonorar). Det var 0,89 prosentpoeng  bedre enn referanseindeksens avkastning (se tabell 1).

I vår strategiske plan for forvaltningen av SPN har Folketrygdfondet beskrevet tre ulike  hovedstrategier: aksjeforvaltning, renteforvaltning og avledede strategier. Aksjeforvaltningen bidro  med -0,09 prosentpoeng til SPNs differanseavkastning, mens renteforvaltningen bidro med 0,97  prosentpoeng. Avledede strategier, i hovedsak verdipapirutlån og likviditetsforvaltning, ga et samlet bidrag til avkastningen til SPN på 0,04 prosentpoeng. Aksjeandelen til porteføljen og  referanseindeksen har vært om lag like stor, men stor meravkastning for renteporteføljen har tidvis
medført en liten undervekt i aksjeandelen som føte til at aktivaklasseallokering ga et bidrag til  differanseavkastningen på -0,04 prosentpoeng i 2020.

Ved utgangen av 2020 var aksjeandelen i SPN 65,1 prosent (se figur 7). Gjennom året har  aksjeandelen variert, og i mars og april ble det overført i alt 7,6 milliarder kroner fra renteporteføljen til aksjeporteføljen som følge av regelverket om tilbakevekting. Denne oppvektingen i aksjer innebar at SPN hadde en høyere aksjeandel fra april og ut året da oppgangen i aksjemarkedet inntraff, enn SPN hadde gjennom nedgangen i mars. Det er årsaken til at SPNs avkastning for 2020 er høyere enn avkastningen for hhv. aksje- og renteporteføljen for 2020.

Forvaltningskostnadene for SPN på 164 millioner kroner i 2020 var noe ned fra 170 millioner kroner i 2019. Kostnadene målt i antall basispunkter ble 6,3, mens kostnadene var 6,7 basispunkter i 2019. I tabell 2 er kostnadene fordelt på de ulike hovedstrategiene basert på faktiske kostnader til systemer og ansatte, samt fordelingsnøkler. 


Last ned årsrapporten 2020 og les artikkelen i sin helhet.

 

Del: