Stor og langsiktig investor

Folketrygdfondets investeringsstrategi reflekterer vår egenart som en langsiktig investor av fellesskapets midler.

Les investeringsstrategien her

 

Folketrygdfondets oppgave er å oppnå høyest mulig avkastning over tid gjennom ansvarlig forvaltning.

Mandatet for forvaltning av Statens pensjonsfond Norge fastsetter rammer for hvor stor risiko det skal tas i forvaltningen. Sentralt i denne sammenheng er den strategiske referanseindeksen, som er satt sammen av 60 prosent aksjer og 40 prosent renter, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i øvrige nordiske land.

 

Slik velger vi selskapene
 

Grafikk: Illustrasjon av universet
 

Univers: Finansdepartementet har gjennom mandat til Folketrygdfondet fastsatt hvilke type papirer vi kan investere i og hvor vi kan investere (investeringsunivers).

Grafikk: Illustrasjon av pil som peker ned

Grafikk: Illustrasjon av strategi

Strategi: Folketrygdfondets størrelse i det norske markedet gjør at vi i mindre grad enn mange andre investorer kan gå raskt inn og ut av selskaper. I vår investeringsstrategi legger vi derfor vekt på å finne "de gode selskapene". Med dette mener vi veldrevne selskaper som kan forventes å gi avkastning over lang tid.

Grafikk: Illustrasjon av pil som peker ned

Grafikk: Illustrasjon av en bok

Kvalitative og kvantitative vurderinger: Våre forvaltere forholder seg til både kvalitative og kvantitative kriterier. Vi er blant annet opptatt av fundamentale faktorer som makroøkonomiske vurderinger, resultatutvikling, egenkapitalavkastning, kapitalstruktur, prising, kontantstrøm og analyser av selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold.

Grafikk: Illustrasjon av pil som peker ned

Grafikk: Illustrasjon av portefølje

Portefølje

 

Grafikk: Illustrasjon av pil som peker opp

 

Grafikk: Illustrasjon av oppfølging

Oppfølging: De selskapene vi har valgt å investere i, vil vi følge opp gjennom vår eierskapsutøvelse.    
   

 

 

Slik skaper vi meravkastning

  • Vi leter etter kvalitetsselskaper vi kan være investert i over lang tid
  • Vi investerer i verdipapirer som er mindre likvide enn referanseindeksen
  • Vi legger vekt på å være motsykliske og ikke la oss rive med av stemningsbølger

"En meravkastning i tråd med Folketrygdfondets egen målsetting på 0,4 prosentpoeng årlig vil utgjøre betydelige beløp over tid"

Meld. St. 15 (2010–2011) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Billig og bra

På oppdrag fra Finansdepartementet utarbeides det årlig en rapport av CEM Benchmarking Inc der Folketrygdfondets kostnader og resultater evalueres i forhold til sammenliknbare forvaltere. Rapportene viser gjennomgående at Folketrygdfondet har relativt lave kostnader og høy meravkastning.

Del: