Prinsipper for stemmegivning

Formålet med prinsippene er å vise hva Folketrygdfondet legger vekt på når vi vurderer saker som behandles på generalforsamling. Folketrygdfondets prinsipper for stemmegivning følger de samme prinsippene som i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 

Generalforsamlingen er aksjonærenes viktigste arena for å utøve sitt eierskap. Folketrygdfondet stemmer på alle generalforsamlingene i de selskaper hvor vi eier aksjer. Dersom vi stemmer med fullmakt, vil vi alltid gi stemmeinstruks. 

Folketrygdfondet er opptatt av at det skal være en god prosess frem mot generalforsamlingen. I forkant av en generalforsamling vil vi ha en grundig gjennomgang av sakene. I utgangspunktet ønsker vi å stemme i tråd med styrets forslag. Dersom vi er uenige i styrets forslag vil vi redegjøre for vårt standpunkt overfor selskapets styre.  Vi ser positivt på dialog med selskapet forut for generalforsamlingen.     

I det følgende redegjør vi for Folketrygdfondets prinsipielle syn på flere av de vanligste sakstypene ved selskapenes generalforsamlinger.

Fullmakter knyttet til kapitalendringer

Selskapets styre skal begrunne forslag knyttet til kapitalendringer. Der selskapets styre ber om en emisjonsfullmakt, vil både størrelsen på og formålet med fullmaktene vurderes grundig. Vi vil på selvstendig grunnlag vurdere hver enkelt sak særskilt, og vil normalt ikke stemme for generelle emisjonsfullmakter utover 10 prosent. Dette taket skal også inkludere fullmakt i forbindelse med et eventuelt konvertibelt lån med mindre det foreligger et konkret lånetilsagn og/eller begrunnet behov.

Fullmakter som spesifikt omhandler oppfyllelse av incentivprogrammer bør fremmes separat. 

Valg av styremedlemmer

Styrevalgene skal relateres til definerte kompetansekrav, og tilfredsstille kravene i NUES-anbefalingen til uavhengighet. Kandidatene bør også ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre vervet og bør ikke ha andre oppdrag som kan skape interessekonflikter. Der vi finner det riktig og formålstjenlig vil vi gi innspill til valgkomiteer. 

Ledende ansatte bør ikke sitte i selskapets styre. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.  

Valgkomitésammensetning

Selskaper bør ha en valgkomité. Medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av de enkelte styremedlemmene, iht pkt. 7 i NUES. Valgkomiteens uavhengighet er viktig for å sikre at aksjonærfellesskapet har den nødvendige tillit til valgkomiteens prosesser og innstilling.  

Godtgjørelse til ledende personer

Folketrygdfondet har utarbeidet forventninger for godtgjørelse til ledende personer.  Vi forventer at lønn og annen godtgjørelse til styret og ledende personer skal bidra til selskapets strategi for langsiktig og bærekraftig verdiskaping.

Lederlønnserklæringene skal ha klare kriterier og betingelser. Vi vil vurdere om ordningen er forutsigbar, om den har et urimelig omfang og/eller blir bestemt av eksterne forhold ledelsen ikke kan påvirke.  

For aksjebaserte program forventer Folketrygdfondet at styrene setter et maksimumstak for ordningen. Mangler ordningen et tak vil Folketrygdfondet normalt stemme mot både ordningen og tilhørende fullmakter.

Styremedlemmer bør ikke delta i selskapets incentivordninger. Dette er i tråd med NUES, punkt 11. Ettersom styret utformer incentivprogrammene og er ansvarlig for oppfølging av disse, kan styrets deltakelse i programmet bidra til uklar rolle- og ansvarsdeling mellom styret og ledelse. 

Aksjonærforslag

Aksjonærforslag bør respektere rolle- og ansvarsfordelingen mellom styret og generalforsamlingen. Folketrygdfondet forventer at selskapene identifiserer, forstår og håndterer forretningskritiske forhold. Folketrygdfondet stemmer mot aksjonærforslag som innebærer detaljstyring av selskapets styre.  Vi legger vekt på styrets anbefaling i vår vurdering av aksjonærforslag.

Del: