Vedtekter for Folketrygdfondet

1. Navn 

Foretakets navn er Folketrygdfondet.
 

2. Forretningskommune 

Folketrygdfondets forretningskommune er Oslo kommune.
 

3. Formål 

Folketrygdfondet skal i eget navn forvalte motverdien av kapitalinnskuddet Statens pensjonsfond – Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. Folketrygdfondet skal også utføre andre forvalteroppgaver som Finansdepartementet tillegger Folketrygdfondet.
 

4. Eier 

Folketrygdfondet eies av staten v/Finansdepartementet alene.
 

5. Eieransvar 

Staten hefter ikke for Folketrygdfondets forpliktelser.
 

6. Folketrygdfondets ledelse 

Forvaltningen av Folketrygdfondet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal holde seg orientert om Folketrygdfondets virksomhet og plikter å påse at virksomheten, herunder regnskap og formuesforvaltning, er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med administrasjonens ledelse av Folketrygdfondet og virksomheten for øvrig.

Administrerende direktør står for den daglige ledelse av Folketrygdfondets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Administrerende direktør skal sørge for at Folketrygdfondets regnskap oppfyller kravene som følger av lov om Folketrygdfondet § 12 og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Aksjeloven § 6-17 gjelder tilsvarende for styret og administrerende direktør i Folketrygdfondet.
 

7. Styremøter 

Styremøte holdes når lederen eller ett av styrets øvrige medlemmer krever det. Lederen sørger for innkalling til møtene med minst åtte dagers varsel.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene eller deres varamedlemmer er til stede, herunder lederen eller nestlederen.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme, og dersom ikke lederen er tilstede, nestlederens stemme.

Ved valg og ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt ved valg av nestleder eller møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet avgjør lederens stemme, og dersom ikke lederen er tilstede, nestlederens stemme.
 

8. Representasjon utad 

Styret tegner Folketrygdfondets firma.

Styret kan gi styremedlemmer rett til å tegne Folketrygdfondets firma. Administrerende direktør har rett til å tegne Folketrygdfondets firma.

Administrerende direktør representerer Folketrygdfondet utad i saker som faller innenfor hans eller hennes myndighet. 

 

Del: