Vi følger opp selskapene

I Folketrygdfondet bruker vi mye tid på eierskapsutøvelse og ansvarlig investeringspraksis. Vi gjør det fordi vi mener det er lønnsomt på lang sikt.

Det overordnede målet for all eierskapsutøvelse er å bidra til best mulig verdiskaping over tid.

I det norske markedet ønsker Folketrygdfondet å være en sterk representant for minoritetsaksjonærene, og et grunnleggende hensyn for oss er at alle aksjonærer skal behandles likt. Vi og andre minoritetsaksjonærer har en klar interesse av at spillereglene følges og at alle aksjeeiere får sine interesser ivaretatt. Over tid handler arbeidet for god selskapsstyring også om å bevare den generelle tilliten til det norske aksjemarkedet.

 

Eierspørsmålene

Vi har definert fem sentrale eierspørsmål som vi engasjerer oss i og som vi vil ha meninger om på generalforsamlinger og i andre sammenhenger der vi følger opp vårt eierskap.
 

Grafikk: Illustrasjon av kapitalstruktur og strategi

Kapitalstruktur og strategi
Tilstrekkelig innsikt i og forståelse for selskapets strategi, kapitalstruktur, avkastningsmål og dividendpolitikk er grunnlag for å kunne vurdere selskapenes potensial for verdiskaping.  Folketrygdfondet forventer at selskapene i sin strategi inkluderer konkrete finansielle mål med hensyn til kapitalavkastning, vekst, kapitalstruktur og dividendpolitikk og at disse begrunnes og kommuniseres tydelig til markedet.

 

Grafikk: Illustrasjon av styresammensettning


Styresammensetning
Vi legger vekt på at det gjennomføres gode prosesser for å finne frem til dyktige kandidater og riktig sammensetning av kompetanse. Videre legger vi vekt på forankring hos de største aksjonærene.

 

 

 

Grafikk: Illustrasjon av godtgjørelse

Lederlønn
Vi legger vekt på at selskapene må gi tydelig og god informasjon om sine lederlønnsordninger, og at det er mulig å få oversikt over kostnadene ved ordningene. Vi mener at ordningene må være prestasjonsrettede, slik at det er samsvar mellom aksjonærenes og ledelsens interesser. Ordningene må være rimelige i omfang og ikke basert på eksterne forhold som ledelsen ikke kan påvirke.

 

Grafikk: Illustrasjon av verdier og styrende prinsipper

God selskapsstyring
Vi har forventninger til virksomhetsstyring, miljø og samfunnsansvar hos selskaper vi investerer i fordi vi mener dette er viktig for langsiktig verdiskaping. Selskapenes styring og drift bør være i samsvar med etablerte standarder for eierstyring og samfunnsansvar, som blant annet Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det er styrets ansvar å prioritere de områdene som er mest vesentlige, og fastsette prinsipper, retningslinjer og mål som skal integreres i driften.

 

 

Grafikk: Illustrasjon av rapportering og kommunikasjon

Rapportering og åpenhet
Som langsiktig investor er Folketrygdfondet opptatt av finansiell risiko og forretningsmessige muligheter i selskapene. Tilgang til både finansiell og ekstra-finansiell informasjon er nødvendig for å kunne vurdere selskapers evne til å skape verdi over tid. Vi forventer at selskapene kommuniserer finansiell informasjon til markedet og redegjør for verdier, styrende prinsipper, miljø og samfunnsmessige forhold på riktig måte. Fokus må være på de faktorer som utgjør vesentlige og relevante risikoer og på verdidrivere for selskapet. Informasjonen bør være konkret og målbar så vidt det er mulig.

 

Hvordan utøver vi eierrollen

Folketrygdfondet utøver sin eierrolle på flere arenaer: Gjennom direkte kontakt med selskapenes ledelse og styre, ved å delta og stemme på generalforsamlinger og gjennom å delta i valgkomiteer, bedriftsforsamlinger og representantskap.

Rollen som obligasjonseier er annerledes enn rollen som aksjeeier, men oppfølgingen av de to porteføljene er over tid blitt mer helhetlig.

I de andre nordiske markedene er vi en relativt mindre aktør og spiller derfor også en annen rolle enn i Norge. Vi følger imidlertid de samme prinsippene i vår eierskapsutøvelse i danske, finske og svenske selskaper som i norske.

Prinsippene vi legger til grunn

Som grunnlag for Folketrygdfondets ansvarlige investeringspraksis og eierskapsutøvelse har styret vedtatt prinsipper, og disse bygger igjen på FNs Global Compact, OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

I dokumentet Folketrygdfondets eierskapsutøvelse er det beskrevet hvordan vi i praksis følger opp prinsippene.


Gjennom veiledende dokumenter viser vi selskapene hvilke forventninger vi har til deres håndtering av sentrale temaer som kapitalstruktur og utbyttepolitikk, anti-korrupsjon, lederlønnsordninger, miljø og menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Del: