Disse prinsippene følger vi

Folketrygdfondet skal være en ansvarlig eier og kreditor, med formål om å levere best mulig avkastning over tid innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Dette innebærer at Folketrygdfondet:
 1. Integrerer hensynet til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring i investeringsvirksomheten. Folketrygdfondet skal løpende vurdere og håndtere vesentlig risiko knyttet til bærekraft, både trusler og muligheter. Integrering av disse hensynene, herunder valg av virkemidler skal skje under hensyn til:
  • Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN)
  • Mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond (SOF)
  • Folketrygdfondets forvaltningsstrategi og at investeringsporteføljen har en lang tidshorisont
  • Egenskapene og særtrekkene til de ulike finansielle instrumentene Folketrygdfondet investerer i
 2. Opptrer på en ansvarlig og forutsigbar måte, og behandler eier- og kreditorspørsmål med en stor grad av aktsomhet slik at det ikke skapes tvil om Folketrygdfondets rolle og uavhengighet i forhold til andre interessenter. Folketrygdfondets ansatte kan ikke påta seg styreverv i selskap som inngår i SPNs investeringsunivers.
   
 3. Utøver sitt arbeid i tråd med nasjonale og internasjonale standarder som OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).
   
 4. Driver eierskaps- og kreditorutøvelse med overordnet målsetting om å sikre SPNs og SOFs finansielle interesser. Dette innebærer at Folketrygdfondet:
  •  Søker å bidra til langsiktig verdiskaping i selskapene.
  • Tilpasser eierskaps- og kreditorutøvelsen til egenskapene og særtrekkene til de ulike finansielle instrumentene Folketrygdfondet investerer i.
  • Forventer at selskapenes styring og drift er i samsvar med etablerte standarder for miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring som fremgår i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper 
 5. Bidrar til utvikling av velfungerende, legitime og effektive markeder, herunder gode nasjonale standarder innen ansvarlig forvaltning.
   
 6. Rapporterer offentlig om arbeidet med ansvarlig forvaltningsvirksomhet.


Vedtatt av styret i Folketrygdfondet 15.06.21

Del: