Samfunnsoppdraget

Vårt oppdrag er å være en ansvarlig forvalter av fellesskapets finansielle verdier. Vi skal sikre god avkastning over tid og bidra til statens langsiktige sparing. Folketrygdfondet har samtidig en viktig rolle som stor aktør i sitt marked.

Rammeverk

 

Bilde
Norsk-Samfunnsoppdraget

"Folketrygdfondet skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader over tid målt i norske kroner"

"God avkastning på lang sikt anses å være avhengig av en bærekraftig
utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand samt velfungerende,
legitime og effektive markeder."

Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge

I det norske markedet er Folketrygdfondet en stor aktør, og mandatet gir Folketrygdfondet en rolle også utover det å sikre god avkastning. For å kunne skape god avkastning over tid, må Folketrygdfondet utøve en langsiktig og ansvarlig investeringsvirksomhet, og vi har interesse av at finansmarkedene fungerer effektivt. Ved å ivareta mandatet bidrar

Folketrygdfondet til verdiskaping og utvikling i norsk næringsliv:

  • med kapital til selskapene
  • med ansvarlig eierskapsutøvelse i selskapene
  • med tiltak for gode "kjøreregler" og velfungerende markeder
  • ved å være langsiktig og stabiliserende i kapitalmarkedene

Del: