STATENS OBLIGASJONSFOND

Statens obligasjonsfond ble etablert i slutten av mars og var ved utgangen av 2020 investert i 90 lån utstedt av i alt 66 utstedere.

Statens obligasjonsfond (SOF) ble etablert 27. mars 2020 som et tiltak for å lette de store selskapenes tilgang til likviditet. Opprettelsen av SOF skal bidra til likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet. 

Finansdepartementets mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond og Lov om Statens obligasjonsfond ble gjort gjeldende, og Folketrygdfondet gjennomførte det første kjøpet i annenhåndsmarkedet samme dag. Ved oppstarten var fondet på 50 milliarder kroner. 

Kapitalen i SOF økte i 2020 med 312 millioner kroner til 50,3 milliarder kroner etter at forvaltningskostnadene på 10 millioner kroner er trukket fra. Av dette var 8,4 milliarder kroner, som tilsvarer en andel på 16,8 prosent, investert i markedet. De øvrige midlene innenfor den opprinnelige rammen på 50 milliarder kroner står på en ikke-rentebærende konto i Norges Bank i påvente av obligasjonskjøp.

Avkastningen for den delen av SOF som er investert i markedet ble 7,64 prosent siden oppstarten av fondet i slutten av mars (før fratrekk av forvaltningshonorar). Finansdepartementet har ikke fastsatt noen referanseindeks for SOF.

Finansdepartementet har i mandat for forvaltningen av Statens obligasjonsfond stilt krav om at avkastningsberegningene skal utarbeides i samsvar med metodikken i Global Investment Performance Standards (GIPS), men dette kravet er ikke gjort gjeldende når mindre enn fem prosent av rammen for obligasjonsfondets kapital (50 milliarder kroner) er investert i markedet. Denne terskelen ble passert 2. juni 2020, og avkastningen i Folketrygdfondets GIPS-rapport for 2020 viser en avkastning fra dette tidspunkt på 6,55 prosent. 

Aktiviteten i obligasjonsmarkedet falt i mars som følge av usikkerheten om den økonomiske utviklingen som følge av effektene av covid-19 og de nedstengningstiltak som ble gjennomført i Norge og i andre land. Kredittpåslagene som norske bedrifter måtte betale i obligasjonsmarkedet økte. Antallet nye låneopptak for ikke-finansielle Forvaltning SOF selskaper stoppet i stor grad opp i mars. Tall fra Nordic Trustee viser at det bare ble utstedt 11 lån av norske ikke-finansielle selskaper uten offentlig garanti med oppgjør i mars (figur 1). Av disse lånene var de fleste utstedt av selskaper med offentlig eierskap eller sertifikatlån med kort løpetid. I april økte antallet nye låneopptak til 22, og SOF deltok i syv av disse lånene. Totalt ble det i andre kvartal emittert 87 lån, hvor SOF deltok i 18 lån. I tredje kvartal var aktiviteten lavere i markedet, blant annet som følge av at det var lavere aktivitet i markedet i sommermånedene. Det ble emittert 59 lån i tredje kvartal, hvor SOF deltok i elleve lån. I fjerde kvartal ble det emittert 79 lån av norske ikke-finansielle selskaper uten offentlig garanti, hvor SOF deltok i 14 lån.

Sammen med ett nytt lån som ble lagt ut i desember, men hvor oppgjør for lånet først var i januar 2021, har SOF deltatt i 44 nye lån utstedt av ikke-finansielle selskap siden fondet ble etablert. I alt har SOF vært investor i 65 nye lån, hvorav ett av lånene ikke er i databasen til Nordic Trustee, og 20 lån er fra finansielle selskap. I tillegg har SOF også stilt forpliktende priser ved flere andre emisjoner hvor interessen fra andre investorer har vært tilstrekkelig stor til at SOF ikke har fått tildeling på de priser som Folketrygdfondet har tilbudt i markedet. 

SOF har også kjøpt obligasjoner i annenhåndsmarkedet, og har i tillegg til de 65 lånene fra førstehåndsmarkedet investert i ytterligere 28 lån. To lån har kommet til forfall i 2020 og ett er solgt som følge av ønske fra utsteder om utleggelse av et nytt, lengre lån. Ved utgangen av 2020 var SOF investert i 90 lån utstedt av i alt 66 ulike utstedere.

Last ned årsrapporten 2020 og les artikkelen i sin helhet

Del: