Ansvarlig renteforvaltning gir velfungerende markedsplass

Å jobbe med ESG (miljø, samfunn og selskapsstyring) gir resultater på selskapenes bunnlinje, for investorers avkastning og selvfølgelig for omverdenen. Innen aksjeforvaltningen har denne innsatsen gitt resultater. Nå har tiden kommet til renteforvaltningen, skriver Jørgen Krog Sæbø og Lars Tronsgaard i en kronikk i Finansavisen.
Bilde
Ikon som viser en tekst, en lyspære og en klokke.

Jørgen Krog Sæbø og Lars Tronsgaard

Kronikk i Finansavisen 17.08.19


Å jobbe med ESG (miljø, samfunn og selskapsstyring) gir resultater på selskapenes bunnlinje, for investorers avkastning og selvfølgelig for omverdenen. Innen aksjeforvaltningen har denne innsatsen gitt resultater. Nå har tiden kommet til renteforvaltningen.

Ansvarlig forvaltning går ut på å kartlegge risikofaktorer knyttet til ESG for å bedre avkastningen. I tillegg handler det om å bedre kapitalmarkedenes effektivitet og transparens. Ansvarlig forvaltning dreier seg ikke om etikk, men om å skape avkastning basert på gode risikovurderinger hvor også ESG er hensyntatt. Dette høres opplagt ut, men hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Folketrygdfondets målsetning er å oppnå høyest mulig avkastning over tid. For å lykkes er vi avhengig av at selskapene vi investerer i skaper verdier. For at Folketrygdfondet skal tjene mest mulig på sin renteforvaltning, må våre kredittanalyser også ta hensyn til ESG-relaterte problemstillinger.

Vi er avhengig av at selskapene klarer å betjene sin gjeld, og da må vi også vurdere om de har kontroll på sine ESG-utfordringer. Tanken er at hvis selskapet håndterer sine utfordringer på en god måte, er det også sannsynlig at det vil oppnå gode økonomiske resultater. På samme måte vil vi prøve å unngå selskaper hvor mangelfull ESG-håndtering bidrar til å svekke kredittverdigheten.

Ansvarlig renteforvaltning innebærer, i tillegg til å vektlegge vesentlige ESG-relaterte faktorer, en helhetlig vurdering av forvaltningsoppdraget, herunder å bidra til effektive markeder og bedre kapitalallokering. Folketrygdfondet er en stor investor med et langsiktig tidsperspektiv, og det er i vår interesse å bidra til en velfungerende markedsplass. Vår forvaltningsstrategi bidrar til dette ved at:

  • en mer diversifisert portefølje bidrar til en større bredde i markedet
  • en solid og helhetlig kredittanalyse bidrar til en mer effektiv kapitalallokering
  • investeringer i flere og mindre likvide obligasjoner bidrar til en mer likvid markedsplass
  • en motsyklisk investeringsstrategi bidrar til dempede markedssvingninger

Ansvarlig renteforvaltning har over de seneste årene utviklet seg til å bli stadig mer sentralt i forvaltningen av renteporteføljer. Vår erfaring med ansvarlig forvaltning er at det gir en mer helhetlig forståelse og en dypere kjennskap til selskapene. Dette bidrar igjen til bedre investeringsbeslutninger og mer velfungerende kapitalmarkeder. Det er derfor all grunn til å ønske en videreutvikling av dette arbeidet velkommen.

 

Del: