Arbeidsgruppe om Tromsø-enhet: Unoterte verdipapirer, utenfor Statens pensjonsfond

En arbeidsgruppe satt ned av Finansdepartementet har levert sin rapport om etablering av en statlig kapitalforvaltningsenhet i Tromsø. Gruppen var bedt om å utrede hvordan en enhet for kapitalforvaltning i Tromsø kan etableres, og den fraråder at investeringene legges innenfor Statens pensjonsfond. Anbefalingen er at enheten får investere i unoterte selskaper.
Bilde
Tromsø, oversiktsbilde, foto

Les pressemelding fra Finansdepartementet og arbeidsgruppens rapport her.

Bakgrunnen for å fraråde at investeringene legges innenfor Statens pensjonsfond er at det ville bryte med den langvarige politiske enigheten om at Statens pensjonsfond er en finansiell formue som forvaltes med sikte på høyest mulig avkastning over tid.  

Arbeidsgruppen anbefaler at enheten bør få investere i unoterte selskaper, da det trolig er noe større rom for å skape ny virksomhet i det unoterte markedet, men man bør unngå overlapp med investeringsmandatene til de eksisterende statlige forvaltningsmiljøene. I oppstartsfasen mener arbeidsgruppen at enheten kan trekke på kompetansen til Investinor, Argentum og Nysnø, som alle er virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet.  

En alternativ modell er ifølge arbeidsgruppen at Folketrygdfondet er forvalter og Finansdepartementet er ansvarlig departement. Også i denne modellen bør investeringene legges utenfor Statens pensjonsfond, og heller bygges over samme lest som Statens obligasjonsfond. Dette kan fungere dersom man velger et notert investeringsmandat, eller dersom man velger et blandet unotert og notert investeringsmandat i aktivaklasser som ligger nær det Folketrygdfondet har kompetanse på allerede, mener arbeidsgruppen.

Finansdepartementet vil nå vurdere anbefalingene i rapporten og tar sikte på å omtale saken i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2023.

Bakgrunn:

Finansdepartementet varslet i Meld. St. 9 (2021-2022) om Statens pensjonsfond 2022 at: «Regjeringen har som mål å opprette en egen enhet i Tromsø, som kan bidra til å styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord. Om dette skal være en ny enhet i Folketrygdfondet, underlagt Folketrygdfondet, en ny selvstendig enhet eller del av en annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet, er blant spørsmålene som må utredes videre. Det vil også utredes om enheten skal kunne investere i unoterte selskaper i og utenfor Norge.»

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning:

Fagdirektør Hans Chr. Tronstad, Finansdepartementet (leder)
Fagdirektør Bjørn Eggen Hermansen, Nærings- og fiskeridepartementet
Administrerende direktør Egil Matsen, Forte Fondsforvaltning
Direktør Jørn Nilsen, Folketrygdfondet
Avdelingsdirektør Inger-Johanne A. Rygh, Finansdepartementet
Prorektor Kathrine Tveiterås, UiT, Tromsø

 

Del: