Gjesteforelesning fra Folketrygdfondet?

Folketrygdfondets eksperter tilbyr gjesteforelesninger for akademia innen kapitalforvaltning. Se temaene her!
Bilde
Jørgen Krog Sæbø, direktør renter. Forelesning i stor sal. Foto.

Ta kontakt for gjesteforelesning: folketrygdfondet@ftf.no

Verdsettelse av finansielle instrumenter

Denne forelesningen gir studentene et innblikk i hvordan vi tar teoretisk verdsettelse med oss inn i en praktisk hverdag. Studentene får en kort introduksjon i hvem Folketrygdfondet er. Deretter går vi løs på verdsettelse. Vi forklarer at det ikke nødvendigvis er kun én pris i et marked, vi forklarer forskjellen på kvoterte og modellbaserte priser, og vi verdsetter aksjer, rentepapirer og derivater. Vi benytter teorien på instrumenter fra virkeligheten. Studentene får også innblikk i begrepene yield to maturity og yield to call, før forelseningen avslutter med å diskutere hva en risikofri rente egentlig er. Forelesningen er særlig egnet for introduksjonskurs i verdsettelse av finansielle instrumenter.

Kredittrisiko

Denne forelesningen gir et bredt overblikk over ulike aspekter ved kredittrisiko. Hva er en rating og hva betyr den? Hvordan kan vi benytte ratingen til å verdsette en obligasjon? Hvorfor stemmer ikke markedsprisene med den teoretiske verdsettelsen? Studentene vil få svar på alle disse spørsmålene i løpet av forelesningen. Avslutningsvis gjennomgår vi en praktisk case hvor vi rater vi et selskap ved hjelp av metodologien til Moody’s. Forelesningen passer studenter både på bachelor- og masternivå.

Applikert renteteori

Denne forelesningen gir studentene et innblikk i hvordan teori om rentens terminstruktur kan anvendes i finansmarkedene. Studentene får en kort introduksjon i hvem Folketrygdfondet er, vårt samfunnsoppdrag og hvordan vi driver aktiv forvaltning. Deretter går vi gjennom teorier om rentes terminstruktur. Vi ser teorien i historisk kontekst før vi setter søkelys på den senere tids utvikling der studentene blir kjent med begrepene konvensjonell og ukonvensjonell pengepolitikk. I lys av dette analyserer vi den makroøkonomiske fortolkningen av helningen på rentekurven. Studentene får også et innblikk i samspillet mellom verdsettelse på tvers av aktivaklasser. Forelesningen avsluttes med en casegjennomgang. Forelesningen er særlig egnet for masterstudenter innen finans og makroøkonomi.

Forvaltning av obligasjonsporteføljer

Vi holder forelesninger om hvordan en i praksis forvalter porteføljer bestående av selskapsobligasjoner. Forelesningen gir studentene innsikt i hvordan markedet for selskapsobligasjoner ser ut, hvorfor slike obligasjoner har en naturlig plass i en langsiktig portefølje, hvilke type strategier en kan implementere, hvordan en kan måle avkastning og risiko, samt hvilke type instrumenter som ofte brukes. Forelesningen passer best for studenter som har litt praktisk erfaring fra før.

Folketrygdfondets tilnærming til ansvarlig forvaltning

Vi tar utgangspunktet i Folketrygdfondets mandat og investeringsfilosofi for å illustrere bakgrunnen for vår tilnærming til ansvarlig forvaltning. Forelesningen utdyper vekselvirknigene mellom aktiv forvaltning og aktiv eierskapsutøvelse. Videre presenterer vi eksempler på Folketrygdfondets eierskapsutøvelse, inkludert dialog med selskaper, stemmegivning på selskapenes generalforsamlinger, og representasjon i styrende organer.

Referanseindeksenes rolle i kapitalforvaltningen

I denne forelesningen får studentene et innblikk i referanseindeksenes rolle i kapitalforvaltningen. Hva er vitsen med referanseindekser, og hva kjennetegner en god referanseindeks? Vi starter med en teoretiskfilosofisk gjennomgang av disse spørsmålene. Deretter presenterer vi en praktisk analyse som resulterer i valg av referanseindeks for en gitt investor. Forelesningen passer for studenter både på bachelor- og masternivå, og for emner innen kapitalforvaltning og/eller porteføljekonstruksjon.

Del: