- Lederlønnen må ikke være urimelig

Folketrygdfondet forventer at samlet omfang av lønn og godt­gjørelse ikke skal innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Det skriver Nils Bastiansen og Ann Kristin Brautaset i en kronikk i Finansavisen.
Bilde
Folketrygdfondet ønsker en bærekraftig og langsiktig verdiskaping i selskapene vi investerer i, og at lederlønnsordningene skal bygge opp under dette.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og dermed fellesskapets verdier. Vi er opptatt av at folkets felles sparepenger skal vokse på en bærekraftig måte.

Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer. Folketrygdfondet forventer at samlet omfang av lønn og godt­gjørelse ikke skal innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Det bør fastsettes et maksimumstak på den insentivbaserte delen av lønnsordningen.

Folketrygdfondet er en engasjert eier som stemmer på generalforsamlingene i alle selskapene der vi er aksjonær. I saker der vi er uenige i styrets forslag, stemmer vi imot og publiserer stemmeforklaringen. I 2020 stemte vi imot styrets forslag om lederlønn i sju norske og andre nordiske selskaper, og det samme antallet har vi nådd så langt i 2021.

Prinsippet som ligger til grunn for vår stemmegivning er at lønn og annen godtgjørelse til ledende personer skal motivere til langsiktig verdiskaping. Retningslinjene om lønn og godtgjørelse bør utformes slik at de bidrar positivt til selskapets strategi og verdiutvikling over tid. En vesentlig andel av samlet årlig godtgjørelse til ledende personer bør betales i form av aksjer med langsiktig binding.

Folketrygdfondet forventer enkle og tydelige lederlønnsordninger for å bidra til god eierstyring og sikre at ledelsen og aksjonærene har sammenfallende interesser.

Nils Bastiansen og Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet

Del: