Regjeringen foreslår årlig uttak fra Statens pensjonsfond Norge

Folketrygdfondet rådet Finansdepartementet i 2019 til å endre mandatet på grunn av risiko for å komme i brudd med begrensingen på 15 prosent eierandel i noterte selskaper på Oslo Børs. I årets fondsmelding legger regjeringen opp til årlige uttak fra 2025 for å løse utfordringen.
Bilde
oslo børs

- Uttak fra Statens pensjonsfond Norge betyr at felleskapet kan høste fruktene av mange år med god verdiskaping, sier administrerende direktør, Kjetil Houg.

Økt Norden-andel

brevet fra desember 2019 var Folketrygdfondets anbefaling å øke andelen av aksjeporteføljen som investeres i Sverige, Danmark og Finland noe, mens andelen i Norge ble redusert tilsvarende.

– Det er positivt at det kommer et forslag som vil bidra til å løse deler av utfordringen vår med høye eierandeler i noterte selskaper på Oslo Børs. Vårt mål vil fortsatt være høyest mulig avkastning etter kostnader, og dette gir oss som virksomhet et enda tydeligere formål, sier Houg. 

Saken har vært omtalt i flere fondsmeldinger og i nasjonalbudsjettet 2022. I Meld. St. 9 (2021–2022) Statens pensjonsfond 2022, ble det varslet en ny, bred vurdering av ulike alternativer for å håndtere eierandelsutfordringen.

«En enkel, mekanisk regel»

Finansdepartementet mener uttaksregelen bør fastsettes som en enkel, mekanisk regel, der en fast prosentandel av kapitalen i SPN årlig overføres til statsbudsjettet. Uttaksregelen bør også legge til rette for at realverdien av fondet opprettholdes, slik det er lagt til grunn for Statens pensjonsfond Utland (SPU).

Forslag til prosentsats for et årlig uttak fra SPN vil legges frem for Stortinget i forbindelse med 2025-budsjettet. I forkant av dette vil Finansdepartementet innhente en oppdatert vurdering fra Folketrygdfondet om hvilken uttaksprosent som vil være tilstrekkelig for å håndtere eierandelsutfordringen. 

Du kan lese stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2023 ved å klikke her 

Del: