VÅRT BESTE ÅR

Folketrygdfondet skal levere høy avkastning over tid, og 2019 ble et godt bidrag.

Lave renter og sterk børsoppgang internasjonalt bidro til høy avkastning i både aksje- og renteporteføljen. Når vi legger til at Folketrygdfondets aktive forvaltning slo markedet også i 2019, ble resultatet en verdistigning på over 12 prosent på våre felles sparepenger, tilvarende en avkastning på nesten 30 milliarder kroner. Dette er resultatmessig det beste året i vår historie.

Det er mer enn vi kan regne med over tid. Siden 2007 har den årlige avkastningen vært 7,5 prosent. Av dette kan ett prosentpoeng tilskrives vår aktive forvaltning. Vi har vist at vi kan levere gode resultater under skiftende markedsforhold. Vi ser etter kvalitetsselskaper, vi unngår overoptimisme, vi ser etter strukturelle trender og vi høster ulike risikopremier i rentemarkedet.

Denne investeringsstrategien har fungert godt over tid. Oversatt til kroner og øre har den aktive forvaltningen bidratt med over 30 milliarder kroner siden 2007, som jo er en betydelig andel av dagens forvaltningskapital på 269 milliarder. En solid verdiskaping i forhold til en moderat investeringsrisiko. Aktiv forvaltning dreier seg imidlertid om mer enn bare å slå markedet.

Aktiv forvaltning er også ansvarlig forvaltning. Det handler om å kjenne selskapene vi er investert i, og om å fylle eierrollen på en god måte. Vårt ansvar er å bidra med kapital til selskaper som har lønnsomme prosjekter for morgendagens samfunn.

Ved å være en aktiv forvalter blir vi både en bedre investor og en bedre eier, samtidig som vi bidrar til en høyere og mer robust verdiskaping over tid. Norden skal fortsatt være et attraktivt sted å etablere seg for gode selskaper. Vi skal bidra ved å være en forutsigbar, motsyklisk og aktiv investor, og ved at vi støtter opp under velfungerende og effektive markeder. Vi støtter arbeid med å etablere gode kjøreregler og en best mulig markedsplass, og vi deltar med kapital til næringslivet uavhengig av markedsforholdene.

Våre eiere, det norske folk representert ved Stortinget og Finansdepartementet, har etablert et robust styringssystem med klare ansvarslinjer. Og når omstendigheter endrer seg over tid og det er behov for å justere kursen, pleier også det å bli løst på en klok måte. Det har jeg tillit til at vil skje også når det gjelder det rådet vi sendte til Finansdepartementet i 2019, med forslag om enkelte justeringer i mandatet for å ta hensyn til at Folketrygdfondet nå er blitt en såpass stor aktør i det norske aksjemarkedet.

Last ned årsrapporten 2019 og les rapporten i sin helhet.

Del: