Ekstraordinær generalforsamling i Link Mobility ASA

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Link Mobility ASA den 7. desember 2021 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sakene 4 og 5 med følgende begrunnelse:

Sak 4. Styrefullmakt – Incentivordninger

Folketrygdfondet er positiv til at ledelse og styre eier aksjer i selskapene for å sikre sammenfallende interesser mellom ledelse og aksjonærer, samt god eierstyring og verdiskaping over tid. Vi forventer at styrene utformer ordninger som er enkle og tydelige, har maksimumstak og et omfang som ikke er urimelig.

Link Mobility har allerede en fullmakt til å utstede inntil 5% nye aksjer i forbindelse med godtgjørelsesordningen for ledende ansatte. I denne saken foreslås rammen økt til 10%. Ordningen mangler tak og kan føre til utstedelse av ytterligere 5 prosent nye aksjer. Folketrygdfondets syn er at ordningen har et for stort omfang og kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivordningen.

Sak 5. Godkjenning av endrede retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende personer 

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 4. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Link Mobilitys incentivordning for ledende ansatte har et for stort omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å endre retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.

Del: