Ekstraordinær generalforsamling i Link Mobility Group Holding ASA

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Link Mobility Group Holding ASA den 12. juli 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 5 og 6 med følgende begrunnelse:

Sak 5: Godtgjørelse til styreleder
Det er Folketrygdfondets prinsipielle syn at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer. Dette følger også av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 11, hvor det henvises til at slike ordninger vil kunne svekke styrets uavhengighet, særlig knyttet til selskapets ledelse. Her foreslår valgkomiteen at styreleder kompenseres med 2.000.000 opsjoner i selskapet, i tillegg til et fast honorar. Da utstedelse av opsjoner til styremedlemmer er i strid med Folketrygdfondets prinsipielle syn og NUES-anbefalingen, stemmer Folketrygdfondet mot forslaget i sak 5.

Sak 6: Styrefullmakt - incentivordninger
Formålet for endringen i styrefullmakten er utstedelse av opsjoner til styreleder. Vi viser til vår stemmeforklaring for sak 5.

Del: