Ekstraordinær generalforsamling i XXL ASA

På ekstraordinær generalforsamling i XXL ASA 29. januar 2020 vil Folketrygdfondet stemme mot sak 3 med følgende begrunnelse:

Folketrygdfondet er positiv til aksjebaserte lederlønnsordninger som forener aksjonærenes og ledende ansattes interesser. Slike incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. Vi forventer i tillegg at styrene setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Det foreslåtte aksjeprogrammet mangler tak og har et omfang på opptil 5 prosent av aksjekapitalen i et datterselskap, XXL Sport og Villmark AS. Folketrygdfondets syn er at ordningen er omfattende, og at kriteriene for ordningen ikke beskrives i tilstrekkelig grad til å forstå mulig verdioverføring fra aksjonærene til ledelsen. På bakgrunn av dette blir fullmakten styret ber om for vid, og Folketrygdfondet stemmer derfor mot den foreslåtte ordningen.

 

Del: