Generalforsamling i Algeta ASA

Innlegg på generalforsamlingen til Algeta ASA 19. april 2012

Sak 5:
Godkjennelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013.

Folketrygdfondets prinsipielle syn er at styrets godtgjørelse ikke skal omfatte opsjoner, og vi stemmer derfor mot det fremlagte forslaget om godtgjørelse til styret. Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.

Sak 8:
Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede, langsiktige og resultatavhengige.

Vi mener imidlertid at de retningslinjene som er lagt frem for generalforsamlingen, ikke redegjør tydelig nok for hvilke prinsipper styret legger til grunn for opsjonsprogrammet. Det er vår vurdering at opsjonsprogrammer skal godkjennes av generalforsamlingen med klare resultatavhengige tildelingskriterier og med et maksimalt tak på ordningen, og den skal ikke være urimelig i omfang.

Aksjonærene skal ha en mulighet for å vurdere hvilken verdioverføring som skjer fra aksjonærene til selskapets ledelse.
Vi kan ikke se at nevnte forhold fremkommer i den beskrivelsen som er gitt av opsjonsprogrammet i årsrapporten til Algeta.
Vi stemmer derfor imot godkjennelsen av styrets lederlønnserklæring og retningslinjer i forbindelse med bruk av opsjoner og aksjebaserte insentiver rettet mot ledende ansatte. Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.

Sak 10:
Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med selskapets insentivprogram.

Styret ber om en emisjonsfullmakt til å utstede inntil 4.000.000 nye aksjer i forbindelse med selskapets insentivprogram.
Fullmakten styret ber om, tilsvarer rundt 10 % av selskapets nåværende aksjekapital. Omfanget av fullmakten er etter Folketrygdfondets oppfatning urimelig stort.

Fullmaktens størrelse og opsjonsprogrammets manglende kriterier og tak gjør at vi stemmer mot forslaget. Vi ber om at våre synspunkter blir protokollført.

Del: