Generalforsamling i Austevoll Seafood ASA

På generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA den 24. mai vil Folketrygdfondet stemme mot sak 7 a) og sak 12 med følgende begrunnelse:

Sak 7 a) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 
 
Ifølge allmennaksjeloven skal generalforsamlingen stemme over godtgjørelse til styrets leder og medlemmer. I sak 7 a) har valgkomiteen fremmet forslag om honorarer til styrets medlemmer, hvorav det foreslås et honorar på kr 375 000 til styrets leder. I selskapets rapport om godtgjørelse til ledende personer fremkommer imidlertid at styreleder mottar et konsulenthonorar fra Laco AS på kr 3 081 000 som viderefaktureres Austevoll Seafood ASA. Konsulenthonoraret er knyttet til arbeidet som styreleder i Austevoll Seafood ASA. Det er en betydelig forskjell mellom valgkomiteens forslag til honorar for styrets leder og  informasjonen som fremkommer i styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer. 
 
Innkallingen til generalforsamlingen pkt 7 a) fremstår som villedende, da det kun skal stemmes over deler av styreleders honorar. Dette er i strid med allmennaksjeloven § 6-10. Styreleder mottar honorar utover det valgkomiteen foreslår, og må derfor anses å være i strid med god eierstyring og vanlig praksis i børsnoterte selskaper, jfr. NUES pkt. 7. På den bakgrunn stemmer Folketrygdfondet mot sak 7 a).
 
 
Sak 12 Godtgjørelsesrapport for ledende personer
 
Folketrygdfondet stemmer mot sak 12 om godtgjørelsesrapport for ledende personer. I godtgjørelsesrapporten fremkommer at styreleder har mottatt  kr 3 081 000 for arbeid som styreleder og konsulenthonorar. Det vises til vår begrunnelse for å stemme mot sak 7 a) og at honorar til styreleder ikke er forankret i valgkomiteens innstilling.  
 
 
 

Del: