Generalforsamling i Flex LNG Ltd.

På generalforsamlingen i Flex LNG Ltd. 30. september 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 2 og 10 med følgende begrunnelse:

Sak 2: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer
Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjeeierne gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer. Folketrygdfondet vil derfor stemme mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.

Sak 10: Endring av selskapets vedtekter
Med de foreslåtte endringene vil simpelt flertall  av stemmene avgitt på generalforsamlingen være tilstrekkelig for å gjøre ordinære vedtak, herunder om fusjon eller sammenslåing av selskapet. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at å kreve simpelt flertall i slike saker ikke vil ivareta minoritetsaksjeeiernes rettigheter i tilstrekkelig grad. Selskapet har heller ikke framlagt noen overbevisende begrunnelse for at terskelen for å gjøre vedtak skal settes på dette nivået.

Del: