Generalforsamling i Kahoot! ASA

På generalforsamlingen i Kahoot! den 27. mai 2022 vil Folketrygdfondet stemme mot sak 7, 8, 13 og 14 med følgende begrunnelse:

Sak 7: Rådgivende avstemming på rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I note 21 i regnskapet fremkommer at Glitrafjord AS, et selskap som er heleid av konsernsjefen, har fakturert Kahoot! ASA for 380.000 USD i konsulenttjenester i 2021. Det er ikke spesifisert nærmere hva disse konsulenttjenestene består i. Betalingen til Glitrafjord AS er ikke nevnt i rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Folketrygdfondet mener at rapporteringen er mangelfull fordi det ikke gis tilstrekkelige opplysninger til å kunne vurdere hvorvidt denne betalingen bør anses som en del av godtgjørelsen til konsernsjefen i Kahoot! ASA.

Sak 8: Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Vi viser til prinsippene i stemmeforklaringen i sak 7. For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer Folketrygdfondet at styrene setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig. Incentivordningen i Kahoot! ASA mangler et slikt maksimumstak, slik at ved godkjenning av fullmakten i sak 13 kan programmet føre til utstedelse av opptil 9,1 prosent nye aksjer. Derfor er det Folketrygdfondets syn at dette forslaget dermed kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte. 

Sak 13. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjons- og kapitalrettighetsutøvelser

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 8, der vi mener at opsjonsordningen potensielt vil kunne medføre en for stor overføring av verdier fra aksjonærer til ansatte. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogrammet.

Sak 14. Fullmakt for styret å erverve egne aksjer

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 8, der vi mener at incentivordningen potensielt vil kunne medføre en for stor overføring av verdier fra aksjonærer til ansatte. Styret presiserer at oppkjøpsfullmakten vil kunne brukes til å oppfylle selskapets forpliktelser i forbindelse med blant annet incentivprogrammer for ansatte. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket.


 

Del: