Generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA

På generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA den 23. mai vil Folketrygdfondet stemme mot sak 5 a) og sak 6 med følgende begrunnelse:

Sak 5 a)  Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 
Ifølge allmennaksjeloven skal generalforsamlingen stemme over godtgjørelse til styrets leder og medlemmer. I innstillingen fra valgkomiteen i Lerøy Seafood Group ASA , er det fremmet forslag om at styreleder skal motta et honorar på 500 000 kr. Samtidig har styret overfor generalforsamlingen i sak 5 a) foreslått at styrets leder skal motta et konsulenthonorar på kr 5 108 294. Honoraret utbetales fra Laco AS hvor styreleder er ansatt, og Laco AS fakturerer Lerøy Seafood Group ASA for hele dette honoraret. Det er en betydelig forskjell mellom valgkomiteens forslag til honorar for styrets leder og forslaget i sak 5 a).
 
Det følger av god eierstyring og vanlig praksis i børsnoterte selskaper at valgkomiteen skal foreslå honorar til styrets medlemmer som generalforsamlingen skal stemme over, jfr. NUES pkt.  7. Folketrygdfondet stemmer mot sak 5 a) ettersom honoraret til styreleder ikke er forankret i valgkomiteens innstilling.   
 
 
Sak 6:  Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 
 
Folketrygdfondet stemmer mot sak 6 om lederlønnsrapport. I lederlønnsrapporten fremkommer at styreleder mottar konsulenthonorar fra Laco AS som faktureres Lerøy Seafoods Group ASA. Honoraret på kr 5 108 294 er med andre ord ikke forankret i valgkomiteens innstilling. Lederlønnsrapporten synliggjør at selskapets honorering av styreleder ikke er i tråd med god eierstyring og praksis for børsnoterte selskaper. På den bakgrunn stemmer Folketrygdfondet mot lederlønnsrapporten. Det vises til vår begrunnelse for å stemme mot sak 5 a)
 

Del: