Generalforsamling i Link Mobility ASA

På generalforsamlingen i Link Mobility ASA den 31. mai 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sakene 7 og 12 med følgende begrunnelse:

Sak 7. Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport

Rapporten er basert på et program for godtgjørelse til ledende ansatte som ikke har et maksimumstak for opsjonsordninger og andre aksjebasert avlønning. Manglende maksimumstak er ikke i tråd med Folketrygdfondets forventninger til selskapets lederlønnsordninger. Folketrygdfondet stemte mot selv ordningen i fjor og stemmer i år mot rapporten av samme grunn.

Sak 12. Styrefullmakt - Incentivordninger 

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 7. Folketrygdfondet er positiv til at ledelse og styre eier aksjer i selskapene for å sikre sammenfallende interesser mellom ledelse og aksjonærer, samt god eierstyring og verdiskaping over tid. Vi forventer at styrene utformer ordninger som er enkle og tydelige, har maksimumstak og et omfang som ikke er urimelig. Ordningen mangler tak og kan føre til utstedelse av ytterligere 10 prosent nye aksjer. Folketrygdfondets syn er at ordningen har et for stort omfang og kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivordningen.


 

Del: