Generalforsamling i Link Mobility ASA

På generalforsamlingen i Link Mobility ASA den 31. mai 2023 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sakene 8, 9 og 15 med følgende begrunnelse:

Rapporten er basert på et program for godtgjørelse til ledende ansatte som ikke har et maksimumstak for opsjonsordninger og andre aksjebasert avlønning. Manglende maksimumstak er ikke i tråd med Folketrygdfondets forventninger til selskapets lederlønnsordninger. Det er også Folketrygdfondets prinsipielle syn at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer. Dette følger også av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 11. Det fremkommer i lederlønnsrapport at selskapet har utstedt opsjoner til styreleder. For alle de ovennevnte grunner stemmer Folketrygdfondet mot sak 8.
 
 
Sak 9. Godkjenning av endrede retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende

 
Folketrygdfondet er positiv til at ledelse og styre eier aksjer i selskapene for å sikre sammenfallende interesser mellom ledelse og aksjonærer, samt god eierstyring og verdiskaping over tid. Vi forventer at styrene utformer ordninger som er enkle og tydelige, har maksimumstak og et omfang som ikke er urimelig. Ordningen mangler tak og kan føre til utstedelse av ytterligere 10 prosent nye aksjer. Folketrygdfondets syn er at ordningen har et for stort omfang og kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.
 
 
Sak 15. Styrefullmakt - Incentivordninger
Det vises til stemmeforklaring i sak 9. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivordningen.

Del: