Generalforsamling i Norwegian Property

På generalforsamlingen i Norwegian Property 16. April 2021 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 6, 11 c og 13 b med følgende begrunnelse:

Begrunnelse for sak 6:

Det er Folketrygdfondets prinsipielle syn at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer, og videre at styremedlemmer ikke bør påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dette følger også av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 11, hvor det henvises til at slike ordninger vil kunne svekke styrets uavhengighet, særlig knyttet til selskapets ledelse. 

I retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende personer, fremkommer det at ett styremedlem har individuell aksjeopsjonsordning. Ordningen innebærer at det aktuelle styremedlemmet skal yte rådgivningstjenester til selskapet i tillegg til styrevervet, samt at dette skal kompenseres gjennom en opsjonsavtale. Ettersom både utstedelse av opsjoner til styremedlemmer og inngåelse av avtaler om rådgivningstjenester med styremedlemmer er i strid med Folketrygdfondets prinsipielle syn og NUES-anbefalingen, stemmer Folketrygdfondet mot forslaget i sak 6.

Begrunnelse for sak 11 c:

Formålet for den foreslåtte styrefullmakten i 11 c) knytter seg til ordningen med aksjeopsjoner for styremedlemmer. Det vises til vår stemmeforklaring i sak 6. 

Begrunnelse for sak 13 b:

Formålet for den foreslåtte styrefullmakten i 13 b) knytter seg til ordningen med aksjeopsjoner for styremedlemmer. Det vises til vår stemmeforklaring i sak 6. 

Del: