Generalforsamling i Rieber & Søn den

På generalforsamlingen i Rieber & Søn den 30.04.08, holdt Folketrygdfondets representant
Ann Kristin Brautaset følgende innlegg i tilknytning til behandling av sak 3 på dagsorden:

Sak 3: Godkjennelse av konsernregnskap og konsernbalanse for 2007.

”Folketrygdfondet har vært aksjonær i Rieber i 17 år. I denne tiden har vi hatt en positiv
dialog med konsernet. Selskapet har alltid vært imøtekommende med hensyn til informasjon
og bedriftsbesøk, og vårt inntrykk er at det er et solid selskap med gode merkenavn og
utviklingsmuligheter.

Folketrygdfondet er en finansiell investor som forvalter Statens pensjonsfond Norges midler.
Formålet med forvaltningen er å oppnå best mulig avkastning over tid. Vi har ikke anledning
til å sitte i styrene til selskapene hvor fondet er investert. For å ivareta våre finansielle
interesser, er derfor generalforsamlingen det viktigste og mest hensiktsmessige forum vi kan
bruke for å utøve eierstyring.

Det vi ønsker å formidle i dag er at vi ikke er tilfreds med avkastningen på Rieber aksjen over
tid.

Selskapets avkastning og aksjekurs er et produkt av selskapets strategi og markedsforhold.
Det er styrets ansvar å påse at selskapet fastsetter en strategi som innebærer langsiktig
verdiskaping i selskapet. Selskapet har de siste årene hatt en uttalt strategi med klare vekst- og
resultatmål. Det synes vi er bra. De realiserte resultat- og avkastningstall er imidlertid
betydelig lavere enn konsernets fastsatte mål. Vi opplever dette negative avviket som et
problem. I styrets beretning synes vi ikke denne problemstillingen er tilstrekkelig erkjent.
Gitt dagens markedsforhold, stiller vi spørsmål om de tiltak som styret skisserer i beretningen
har et omfang som er tilstrekkelig for å nå tilfredsstillende avkastning.

Rieber aksjens lave avkastning og likviditet representerer et problem for selskapets
aksjonærer, Folketrygdfondet inkludert. Vi vil derfor understreke at det er styrets ansvar, på
selvstendig grunnlag, å vurdere selskapets strategi, kapitalstruktur samt dagens børsnotering i
forhold til aksjens eierstruktur og likviditet.

Folketrygdfondet ber om at styret fremover setter enda mer fokus på de nevnte
problemstillinger. Dette er nødvendig for å sikre langsiktig verdiskaping og tilfredsstillende
avkastning.”

Del: