Generalforsamling i Scatec Solar ASA

På generalforsamlingen i Scatec Solar ASA 23. april 2018 stemte Folketrygdfondet mot sakene 8B, 13 og 14 med følgende begrunnelse:

Sak 8B: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er positive til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Insentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi i tillegg at styrene setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Da Scatec Solars opsjonsordning mangler tak og kan føre til utstedelse av opptil 5 prosent nye aksjer, er det Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen har et for stort omfang og kan innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket i sak 8B ang. punkt 3.1.2 i lederlønnsredergjørelsen.

Sak 13: Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 8B. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Scatec Solars opsjonsordning for ledende ansatte har et for stort omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer til opsjonsprogrammet.

Sak 14: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 8B. Folketrygdfondet er av den oppfatning at Scatec Solars opsjonsordning for ledende ansatte har et for stort omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogrammet.

Del: