Generalforsamling i Spectrum ASA

På generalforsamlingen i Spectrum ASA 24. mai 2013 stemte Folketrygdfondet mot sakene 10, 12, 13 og 14 med følgende begrunnelse:

Sak 10: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Insentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. I opsjonsordninger bør det settes tildelingskriterier med klare resultatkrav som en forutsetning for tildeling av opsjoner. Vi kan ikke se at disse forutsetningene er oppfylt for Spectrums opsjons- eller bonusordninger.

Opsjonsordninger kan innebære betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte. Det er Folketrygdfondets syn at Spectrums opsjonsordning har et urimelig stort omfang da det kan innebære en potensiell utstedelse av 19,9 prosent nye aksjer. Det er Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemte på denne bakgrunn mot det foreslåtte vedtaket om å godkjenne styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a. Folketrygdfondet stemte både mot den rådgivende avstemming av lederlønnserklæringen og den delen som omfatter opsjonsprogrammet og som er bindende for selskapet.

Sak 12: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet - opsjonsprogram

Folketrygdfondet er av den oppfatning at Spectrums opsjonsordning for ansatte har et urimelig stort omfang. Folketrygdfondet stemte derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes opsjonsprogram.

Sak 13: Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet - opptak av konvertibel lån

Styret ber om en fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med opptak av konvertible lån tilsvarende 10 prosent av selskapets aksjekapital. Generelt er Folketrygdfondet av den oppfatning at styrets samlede fullmakter til å utstede nye aksjer ikke bør overstige 10 prosent. Grensen på 10 prosent bør omfatte både ordinære emisjonsfullmakter og emisjonsfullmakter knyttet til konvertible lån. Fullmakten styret ber om, i tillegg til den generelle fullmakten under sak 11, vil samlet få et urimelig stort omfang og medfører en potensiell utvanningseffekt for eksisterende aksjonærer som ikke er akseptabel. Folketrygdfondet stemte på denne bakgrunn mot forslaget.

Sak 14: Fullmakt til å erverve egne aksjer

Det vises til vår stemmeforklaring i sakene 10 og 12, lederlønnserklæring og emisjonsfullmakt i forbindelse med ansattes opsjonsprogram. Folketrygdfondet mener at opsjonsprogrammet har et urimelig omfang og stemte derfor mot forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer tilknyttet ansattes opsjonsprogram

Del: