Generalforsamling i Spectrum ASA

På generalforsamlingen i Spectrum ASA 22. mai 2012 stemte Folketrygdfondet mot sakene 10, 11, 12, 13 og sak 15 med følgende begrunnelse:

Sak 10: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Insentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. I opsjonsordninger bør det settes tildelingskriterier med klare resultatkrav som en forutsetning for tildeling av opsjoner.

Opsjonsordninger kan innebære betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte. Det er Folketrygdfondets syn at Spectrums opsjonsordning har et urimelig stort omfang da det kan innebære en potensiell utstedelse av 15,8 prosent nye aksjer. Det er Folketrygdfondets syn at opsjonsordningen innebærer en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å godkjenne styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a.

Sak 11: Generell fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret ber om en generell fullmakt til å utstede nye aksjer tilsvarende 44,7 prosent av selskapets aksjekapital. Folketrygdfondet er av den oppfatning at generelle emisjonsfullmakter ikke bør være større enn 10 prosent av aksjekapitalen.

Fullmaktens størrelse og den mulige utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer gjør at Folketrygdfondet ikke kan gi sin tilslutning til forslaget.

Sak 12: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes opsjonsprogram

Folketrygdfondet er av den oppfatning at Spectrums opsjonsordning for ansatte har et urimelig stort omfang. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes opsjonsprogram.

Sak 13: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse opptak av konvertibel lån

Styret ber om en fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med opptak av konvertible lån tilsvarende 50 prosent av selskapets aksjekapital. Generelt er Folketrygdfondet syn at styrets fullmakter til å utstede nye aksjer ikke bør overstige 10 prosent. Grensen på 10 prosent bør omfatte både ordinære emisjonsfullmakter og emisjonsfullmakter knyttet til konvertible lån. Omfanget på fullmakten styret ber om har et urimelig stort omfang, og hensyntatt den mulige utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer, stemmer Folketrygdfondet mot forslaget.

Sak 15: Fullmakt til å erverve egne aksjer

Det vises til vår stemmeforklaring i sakene 10 og 12, lederlønnserklæring og emisjonsfullmakt i forbindelse med ansattes opsjonsprogram. Folketrygdfondet mener at opsjonsprogrammet har et urimelig omfang og stemmer derfor mot forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer tilknyttet ansattes opsjonsprogram

Del: