Generalforsamling i Stolt-Nielsen Limited

På generalforsamlingen i Stolt-Nielsen Limited den 16. april 2019 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 3f og 4 med følgende begrunnelse:

Sak 3f: Valg av Niels G. Stolt-Nielsen som styremedlem
Niels G. Stolt-Nielsen er administrerende direktør i Stolt-Nielsen Limited. Det følger av pkt. 8 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret. En av styrets hovedoppgaver er å kontrollere ledelsen i selskapet, herunder tilsette og avsette administrerende direktør. For å kunne føre tilstrekkelig tilsyn med selskapets ledelse, mener Folketrygdfondet at det er en forutsetning at styrets medlemmer ikke er rekruttert fra ledelsen.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot valget av Niels G. Stolt-Nielsen som styremedlem.

Sak 4: Fullmakt til styret til å oppnevne nye styremedlemmer
Styret i Stolt-Nielsen Limited ber om fullmakt fra generalforsamlingen til å utnevne nye styremedlemmer. Folketrygdfondet mener på prinsipielt grunnlag at det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som skal velge styremedlemmer.

Folketrygdfondet stemmer derfor mot å gi styret fullmakt til å oppnevne nye styremedlemmer.

Del: