Generalforsamling i Ultimovacs ASA

På generalforsamlingen i Ultimovacs ASA 21. april 2022 kommer Folketrygdfondet til å stemme mot sak 4, 5 og 14 med følgende begrunnelse:

Sak 4: Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet er positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Incentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. For opsjonsordninger og andre aksjebaserte program forventer vi i tillegg at styrene setter et maksimumstak for ordningen og at omfanget ikke er urimelig.

Da opsjonsordningen i Ultimovacs mangler et slikt maksimumstak, er det Folketrygdfondets syn at dette forslaget dermed kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket i sak 4.

Sak 5: Godkjennelse av rapport om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Rapporten er basert på et program for godtgjørelse til ledende ansatte som ikke har et maksimumstak for opsjonsordninger og andre aksjebaserte program. Manglende maksimumstak er ikke i tråd med Folketrygdfondets forventninger til selskapets lederlønnsordninger. Folketrygdfondet stemte mot selv ordningen i fjor og stemmer i år mot rapporten av samme grunn.
 
Sak 14: Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer

Det vises til vår stemmeforklaring i sak 4, der vi mener på opsjonsordningen potensielt vil kunne medføre en for stor overføring av verdier fra aksjonærer til ansatte. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med opsjonsprogrammet.
 

Del: