Velg språk

  • A+

    Hvordan endre størrelse på nettsidene

    Hold Crtl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meny

Du er her:

Generalforsamling i Petroleum Geo-Services

Sak 11: Godkjennelse av aksjeopsjonsprogram

Etter en totalvurdering vil vi stemme for det foreslåtte aksjeopsjonsprogrammet, men ønsker å trekke frem noen momenter vi mener styret bør vurdere for å ivareta aksjonærverdier på en bedre måte.

Vi stiller oss generelt positive til avlønningsordninger som er målrettet og resultatavhengig. Derfor er vi av den oppfatning at det er positivt at langsiktige insentivordninger er knyttet opp mot definerte personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid.

Etter vår vurdering bør det etableres tildelingskriterier med klare resultatkrav som en forutsetning for tildeling av opsjoner. Vi kan ikke se at det er satt et slikt krav i ordningene i PGS. Ved bruk av langsiktige opsjonsordninger bør også innløsningskurs justeres årlig. Begrunnelsen for dette er å sikre at insentivbaserte lønnsordninger skal belønne oppnådde resultater utover det som normalt må forventes.

Vi ber styret vurdere å ta dette inn i ordningen, og at våre synspunkter blir protokollført.