Generalforsamling i Noreco

På generalforsamlingen til Noreco den 28. april 2011 stemte Folketrygdfondet mot sak 9, 10 og 11 med de begrunnelser som fremkommer nedenfor:

Sak 9: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Folketrygdfondet stemte mot det foreslåtte vedtaket om å godkjenne styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a etter en totalvurdering av selskapets praksis knyttet til aksjebasert avlønning og omfanget av opsjonsordningen. Vårt synspunkt er protokollført.

Sak 10: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med ansattes insentivprogram

Det fremkommer av styrets lederlønnserklæring at styret forut for generalforsamlingen har tildelt 3.295.625 opsjoner til ansatte for 2011. Opsjonene er tildelt uten at generalforsamlingen på forhånd har godkjent antallet og uten fullmakt til å utstede de tilhørende aksjene. Godkjennelse søkes i ettertid.

Det er Folketrygdfondets syn at opsjonsprogrammer med tilhørende fullmakt til å utstede aksjer må godkjennes av generalforsamlingen før tildeling av opsjoner finner sted. Folketrygdfondet har bedt styret om å endre praksis med hensyn til rekkefølgen ved godkjenning og tildeling av opsjoner. Tilsvarende anmoding ble også gjort på fjorårets generalforsamling. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket. Vårt synspunkt er protokollført.

Sak 11: Godkjennelse av maksimalt antall opsjoner

Folketrygdfondet er generelt positiv til avlønningsordninger som er målrettede og resultatavhengige. Insentivordninger bør knyttes opp mot personlige mål, selskapsmål og mål for å sikre god verdiskaping for aksjonærene over tid. I opsjonsordninger bør det derfor settes tildelingskriterier med klare resultatkrav som en forutsetning for tildeling av opsjoner. Slike krav er ikke fastsatt i ordningen til Noreco.

Opsjonsordninger kan innebære betydelig overføring av verdier fra aksjonærene til de ansatte. Det er Folketrygdfondets syn at den foreslåtte ordningen har et urimelig stort omfang og vil innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ansatte. Folketrygdfondet stemmer derfor mot det foreslåtte vedtaket. Vårt synspunkt er protokollført.

Del: