Generalforsamling i Norske Skog den

På ekstraordinær generalforsamlingen i Norske Skog den 10.01.08, holdt Folketrygdfondets
representant Ann Kristin Brautaset følgende innlegg i tilknytning til behandling av sak 10 og
11 på dagsorden:

Sak 10: Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamllingen
Sak 11: Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen

”Folketrygdfondet legger vekt på at de styrende organer i Norske Skog har en sammensetning
som ivaretar hensynet til aksjonærfellesskapet, selskapets lønnsomhet og langsiktig
verdiskaping.

Disse vurderingene gjøres av valgkomiteen. Valgkomiteen har bedt aksjonærene om å komme
med innspill. Dette har Folketrygdfondet gjort. Det er vår vurdering at bedriftsforsamlingen
bør sammensettes med sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere.

Vi imøteser at valgkomitèen vil videreføre en bred og grundig dialog med selskapets
aksjonærer vedrørende sammensetningen av de styrende organer frem til den ordinære
generalforsamlingen i april.

Vi deler valgkomiteens oppfatning om at det bør være en høy terskel for endringer i
selskapets styrende organer utenom den ordinære generalforsamlingen. Folketrygdfondet vil
derfor støtte valgkomiteens innstilling.”

Del: