Generalforsamling i Prosafe

På generalforsamlingen i Prosafe 21. mai 2012 stemte Folketrygdfondet mot sak 13 med følgende begrunnelse:

Sak 13: Emisjonsfullmakt til styret for å utstede inntil 22.993.679 nye aksjer, herunder fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett

Folketrygdfondet er av den oppfatning at generelle emisjonsfullmakter ikke bør være større enn 10 prosent av aksjekapitalen. Grensen på 10 prosent bør omfatte både ordinære emisjonsfullmakter og emisjonsfullmakter knyttet til konvertible lån. Styret ber generalforsamlingen om tilsammen to emisjonsfullmakter, en generell på inntil 10 prosent og en knyttet til konvertible lån på 10 prosent, tilsammen 20 prosent av selskapets aksjekapital.

Fullmaktenes samlede størrelse og den mulige utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer gjør at Folketrygdfondet ikke kan gi sin tilslutning til begge forslagene. Dersom selskapet har et emisjonsbehov utover 10 prosent, bør det medføre innkalling til ny generalforsamling når emisjonsbehovet oppstår.

Folketrygdfondet stemte derfor imot forslaget til vedtak på sak 13.

Del: