Generalforsamling i Tandberg den

På generalforsamlingen i Tandberg den 17.04.08, holdt Folketrygdfondets representant
Geir Kirkeby følgende innlegg i tilknytning til behandling av sak 6 på dagsorden:

Sak 6: Rådgivende avstemming om retningslinjer for avlønning av ledere.

”Vi stiller oss generelt positive til avlønningsordninger som er målrettet og resultatavhengig.
Derfor er vi av den oppfatning at det er positivt at den langsiktige insentivordningen til
Tandberg er knyttet opp mot definerte personlige mål og selskapsmål, og mål for å sikre god
verdiskaping for aksjonærene.

Etter vår vurdering bør det imidlertid fastsettes en maksimal ramme for årlig avlønning av
ledere som ikke oppfattes som urimelig sett i forhold til de oppnådde resultatene. Vi kan ikke
se at det er satt et slikt tak i ordningene i Tandberg. Begrunnelsen for et tak er å sikre at det
ikke skjer en uforutsigbar verdioverføring fra aksjonærene til ledelsen i selskapet. Et slikt tak
vil gi en bedre kontroll med hvilke kostnader selskapet påtar seg, og sikre at omfanget av
selskapets insentivordninger ikke blir urimelige.

Vi ba styret vurdere dette på fjorårets generalforsamling og kan ikke se å ha mottatt
informasjon om en slik vurdering eller noen endring av prinsippene.

Vi stemmer derfor i mot de fremlagte retningslinjer for avlønning av ledere.

Vi ber om at vår innvending blir protokollført.”

Del: